Regulamin Szkoły z lasu

 1. Szkoła z lasu to autorskie warsztaty artystyczne Joszka Brody prowadzone przez Firmę z lasu Józef Broda z siedzibą w Ustroniu, ul. Bernadka 44, 43-450, NIP 548-175-32-46, REGON 060284143 dalej organizator.
 2. Celem szkoły z lasu jest poszerzanie wiedzy i umiejętności związanych z kulturą oraz propagowanie treści związanych z kulturą.
 3. Regulamin określa zasady związane z uczestnictwem w warsztatach artystycznych Szkoły z lasu.
 4. Uczestnictwo w Szkole z lasu jest odpłatne. Zapisy prowadzone są na stronie http://joszkobroda.pl/szkolazlasu-zapisy i opłacane wyłącznie przelewem na podane konto. Opłata za Szkołę z lasu pobierana jest z góry i zgodna z cennikiem umieszczonym na stronie zapisów. Możliwe jest rozbicie płatności na 2 raty płatne na początku każdego z semestrów lub 10 rat płatnych na początku każdego miesiąca. Wpis na listę uczestników potwierdzamy mailowo lub osobiście po otrzymaniu przelewu opłaty na konto Szkoły z lasu. Numer konta, na który należy dokonać wpłat: 67 1020 5558 0000 8202 3313 1325 z tytułem: Szkoła z lasu {Imię i nazwisko uczestnika} np.: Szkoła z lasu Jan Kowalski
 5. Przy zapisywaniu rodzeństwa organizator udziela 10% zniżki na drugą osobę.
 6. Warunkiem udziału w zajęciach jest wniesienie opłaty najpóźniej do momentu rozpoczęcia zajęć oraz prawidłowe dokonanie zapisu przez prawnego opiekuna uczestnika.
 7. Na pierwsze zajęcia w ramach warsztatów konieczne jest dostarczenie karty zgłoszenia wraz z oświadczeniami, która znajduje się pod adresem http://joszkobroda.pl/wp-content/uploads/2019/09/karta-zgloszenia.pdf
 8. Zapisy prowadzone są do końca września 2019, mimo, że warsztaty rozpoczynają się we wrześniu. Osoby, które dokonają zapisu po rozpoczęciu warsztatów obowiązuje taki sam cennik, jak pozostałych uczestników.
 9. Liczba miejsc w Szkole z lasu jest ograniczona i o zapisie decyduje kolejność zapisów i dokonania opłaty. Po wyczerpaniu miejsc zapisy będą zamknięte. Zapisów dokonuje się na cały rok szkolny Szkoły z lasu.
 10. W przypadku zgłoszenia się większej liczby uczestników niż miejsc, organizator zastrzega sobie prawo do dodatkowego przesłuchania uczestników i ich samodzielnego wyboru.
 11. Warsztaty odbywają się w grupach minimum 30 – osobowych. W przypadku braku zapisu odpowiedniej ilości osób, organizator zastrzega sobie prawo do odwołania oferty. W takim przypadku wpłacone pieniądze będą zwrócone na konto, z którego została dokonana zapłata.
 12. Istnieje możliwość rezygnacji z uczestnictwa w Szkole z lasu. W przypadku rezygnacji po pierwszych zajęciach organizator zwróci uiszczoną opłatę na konto, z którego dokonano zapłaty. Rezygnacja w terminie późniejszym nie powoduje zwrotu opłaty.
 13. W przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach, również w przypadku zmiany terminu zajęć, zgodnie z pkt 15 regulaminu, wniesiona opłata nie będzie zwracana.
 14. W przypadku odwołania zajęć przez organizatora z ważnych przyczyn zajęcia zostaną przełożone na inny termin wyznaczony przez organizatora.
 15. Warsztaty Szkoły z lasu przeznaczone są dla dzieci z zerówki i szkoły podstawowej.
 16. Warsztaty Szkoły z lasu odbywają się raz w tygodniu i trwają 60 minut.
 17. Warsztaty odbywają się od połowy września i trwają do końca roku szkolnego.
 18. Na zakończenie rocznego kursu Szkoły z lasu uczestnicy wezmą udział w koncercie, nagraniu piosenki oraz realizacji teledysku. Uczestnictwo w tych dodatkowych aktywnościach jest opłacane osobno według cennika umieszczonego na stronie zapisów. Uczestnictwo w tych zajęciach dodatkowych jest objęte osobnym regulaminem.
 19. Szkoła z lasu nie zapewnia ubezpieczenia uczestników od niebezpiecznych wypadków. Formalności tych powinni dopełnić rodzice (opiekunowie prawni) uczestników zajęć. Szkoła z lasu zaleca rodzicom (opiekunom prawnym) uczestników zajęć wykupienie we własnym zakresie ubezpieczenia NW.
 20. Za szkody materialne wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice.
 21. Opiekun prawny uczestnika wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku uczestnika Szkoły z lasu w materiałach promocyjnych Szkoły z lasu w Internecie, głównie w mediach społecznościowych, zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 7 niniejszego regulaminu .
 22. W razie skorzystania z możliwości nauki gry na instrumentach w trakcie warsztatów, koszt instrumentów do nauki gry pokrywają rodzice (opiekunowie prawni) i nie jest on wliczony w opłatę za Szkołę z lasu.
 23. Organizator nie gwarantuje efektów warsztatów w postaci nabycia przez dziecko umiejętności gry na instrumentach używanych w trakcie zajęć.
 24. Każdy uczestnik zobowiązany jest do posłuszeństwa wobec prowadzących zajęcia i stosowania się do ich wskazówek i zaleceń. Niestosowanie się do tych zasad oraz brak poprawy zachowania na kolejnych zajęciach, po uprzednim zwróceniu uwagi rodzicom ( opiekunom prawnym) upoważnia organizatora do wypisania dziecka z warsztatów, bez obowiązku zwrotu wniesionej opłaty.
 25. Zapisanie dziecka do Szkoły z lasu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją treści niniejszego regulaminu Szkoły z lasu.
 26. Szkoła z lasu ma prawo do dokonywania zmian w regulaminie. Osoby, które dokonały zapisu wraz z akceptacją niniejszego regulaminu przed jego zmianą, zobowiązane są potwierdzić akceptację zmienionego regulaminu w sposób podany przez organizatora na pierwszych zajęciach, w których będzie uczestniczyć dziecko.
Skip to content