Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – Szkoła z lasu

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych uczestnika zajęć, rodziców lub opiekunów prawnych uczestnika zajęć, jest Firma z lasu Józef Broda z siedzibą w Ustroniu, ul. Bernadka 44, 43-450, NIP 548-175-32-46, REGON 060284143 (dalej „Szkoła z lasu”). Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: szkolazlasu@joszkobroda.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika zajęć – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

3. Dane osobowe mogą zostać ujawnione przez Szkołę z lasu innym podmiotom tzw. odbiorcom danych osobowych. Takimi odbiorcami mogą być np. biuro księgowo-rachunkowe, dostawcy rozwiązań informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy, ubezpieczyciele, instytucje i uprawnione organy nadzorujące wykonywanie obowiązków prawnych związanych z organizacją zajęć dzieci, instytucje i podmioty zapewniające bezpieczeństwo uczestnikom zajęć, placówki medyczne.

4. Dane osobowe, których przechowywanie jest obowiązkiem prawnym Szkoły z lasu, będą przetwarzane przez okres trwania tego obowiązku wynikający z przepisów prawa. Po upływie okresu przetwarzania danych osobowych, dane te zostaną usunięte lub poddane anonimizacji tj. zostaną przetworzone w taki sposób, że nie będzie możliwe powiązanie ich z żadną osobą. Szkoła z lasu rezerwuje sobie okres 6 miesięcy od momentu upływu okresu przetwarzania na przeprowadzenie czynności usunięcia lub anonimizacji danych. Czas ten jest niezbędny do potwierdzenia konieczności usunięcia danych osobowych, a także techniczne przygotowanie do przeprowadzenia tych czynności. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.

5. Rodzicom lub opiekunom prawnym uczestnika zajęć przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych przechowywanych przez Szkołę z lasu oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

6. Rodzicom lub opiekunom prawnym uczestnika zajęć przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do uczestnictwa w zajęciach organizowanym przez Szkołę z lasu. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia udział uczestnika w zajęciach. 

Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych uczestnika zajęć, jego rodziców lub opiekunów prawnych oraz prawach przysługujących mi w związku z przetwarzaniem tych danych osobowych przez Szkołę z lasu.

Skip to content